قیمت چاپ

badizchap

توجه:

  1. تعرفه فوق بهای پایه بوده و نسبت به زمان انجام کار و ارزش نهایی اثر طراحی شده قابل تغییر است.
  2. طراحی صرفا برای انجام خدمات بعد از طراحی بوده و فایل تحویل نمی گردد و نزد مجموعه باقی خواهد ماند.
  3. سفارش طراحی امکان ویرایش و اصلاح کلی تا 3 بار مجاز می باشد.
  4. هرگونه غلط املایی پس از تایید طرح به عهده مشتری بوده و مرکز هیچ مسئولیتی ندارد.